Privacybeleid

1.Wie wij zijn

 1. “Wij”, “ons” of “onze”  betekent Mission Critical Group B.V., gevestigd aan de Bijsterhuizen 2218 (6604 LD) te Wijchen (hierna ook te noemen: ‘ABIOM’).
 2. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.
 3. Deze privacy verklaring is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze website (“Privacy Verklaring”). Voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft.
 4. Onze website, www.abiom.nl (“Website”), is eigendom van ABIOM en wordt beheerd en gehost door Linku, met maatschappelijke zetel te Sint Canisiussingel 19G, 6511 TE Nijmegen, met ondernemingsnummer KvK: 09170901.
 5. Onze website, www.abiomshop.nl (“Webshop”), is eigendom van ABIOM en wordt beheerd en gehost door Premium Online, met maatschappelijke zetel te Pannenstraat 29, 6562 AC Groesbeek, met ondernemingsnummer KvK: 86553313.
 6. De functionaris voor gegevensbescherming van ABIOM is te contacteren via het e-mail adres: securityteam@abiom.nl.
 7. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij hebben deze Privacy Verklaring opgesteld om u meer informatie te verschaffen over de verwerking, zijnde o.a. de verzameling, mededeling, overdracht en het gebruik en opslaan van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze Privacy Verklaring goed door te nemen.
 8. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Verklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website of indien u een verzoek wenst in te dienen in overeenstemming met Artikel 4 van deze Privacy Verklaring, gelieve dan contact op te nemen met ons op één van de volgende manieren:
  1. per e-mail: securityteam@abiom.nl
  2. per post: Bijsterhuizen 2218 6604 LD Wijchen

Deze Privacy Verklaring werd voor het laatst geüpdatet op [14-10-2022].

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen

 1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Persoonsgegevens”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon (“Betrokkene”) die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 2. Wij verzamelen de volgende categorieën Persoonsgegevens:
  1. Persoonlijke informatie: uw voor- en achternaam, e-mailadres en overige Persoonsgegevens die door u actief aan ons worden verstrekt in een sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld uw CV, motivatiebrief of e-mailbericht. Daarnaast verwerken wij persoonlijke informatie voor het aanmaken van een account in onze Webshop zoals uw voor- en achternaam, gebruikersnaam en uw e-mailadres.
  2. Contactgegevens: indien u gebruikt maakt van een contactformulier op onze Website, dan wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken: voornaam, achternaam en e-mailadres. Daarnaast verwerken wij tevens de Persoonsgegevens die u zelf invult in het vrije vak (gelieve hier geen gevoelige informatie, zoals o.a. gezondheidsinformatie en informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen te gebruiken). Dit is informatie die actief door u wordt verstrekt.
  3. Gebruiksinformatie: wij verwerken Persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze Website en onze Webshop: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en het patroon van uw bezoek. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de Website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt de betreffende informatie niet onder deze Privacy Verklaring.
  4. Persoonsgegevens die verzameld worden via sociale media kanalen: wij verwerken uw Persoonsgegevens wanneer er via de plug-in een directe verbinding wordt gemaakt tussen uw browser en de sociale media kanalen Facebook, LinkedIn, Twitter en/of Youtube. Deze plug-ins verzamelen uw user ID, het feit dat u onze Website heeft bezocht, alsook de dag en het uur van uw bezoek aan onze Website en andere browser gerelateerde informatie.
 3. De Persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld met het volgende doel:
  1. Persoonlijke informatie en contactgegevens: om u te contacteren naar aanleiding van uw verzoek via e-mail indien u ons een e-mail stuurt of telefonisch indien u ons uw telefoonnummer heeft meegedeeld in uw verzoek;
  2. Persoonlijke informatie en contactgegevens: om een account aan te maken voor onze Webshop;
  3. Persoonlijke informatie en contactgegevens: om u verder op de hoogte te houden aangaande de stand van zaken m.b.t. uw sollicitatie indien u ons een open sollicitatie opstuurt of indien u reageert op een vacature;
  4. Persoonlijke informatie en contactgegevens: (indien uw sollicitatie niet direct wordt geselecteerd) het bewaren van deze Persoonsgegevens voor eventuele toekomstige vacatures, indien uw profiel past bij de werkzaamheden van deze verbonden onderneming. Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar Artikel 5 van deze Privacy Verklaring;
  5. Persoonlijke informatie en contactgegevens: om u informatie te verschaffen over ABIOM door middel van het versturen van een nieuwsbrief;
  6. Contactgegevens: om te antwoorden op uw verzoek indien u gebruik maakt van een contactformulier (zoals het contactformulier “Neem contact op” of “Neem contact op met HR”) op onze Website;
  7. Gebruiksinformatie: voor het ondersteunen van de Website en de Webshop en om uw gebruikservaring op onze Website en de Webshop te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (prestatie)vermogen, en gezondheid van onze Website en Webshop;
  8. Persoonsgegevens die verzameld worden via sociale media kanalen: om meer zichtbaarheid te creëren voor onze sociale media kanalen, u gemakkelijk door te kunnen schakelen naar onze sociale media kanalen en u de mogelijkheid te geven om onze content te delen op uw sociale media kanalen. In het kader hiervan worden Persoonsgegevens doorgegeven aan de betreffende sociale media kanalen. Meer informatie hierover vindt u onder Artikel 6 van deze Privacy Verklaring;
  9. Alle categorieën Persoonsgegevens: om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van een juridische procedure, het verdedigen tegen een juridische procedure of voor bewijsredenen) indien nodig. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
 4. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw Persoonsgegevens zijn:
  1. toestemming van de Betrokkene;
  2. ons gerechtvaardigd belang:
   1. om te reageren op uw verzoeken aan ons via e-mail, via het contactformulier op onze Website of om te reageren op uw sollicitatie;
   2. om uw Persoonsgegevens te bewaren met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve, indien u niet werd geselecteerd naar aanleiding van een sollicitatie;
   3. om een betere dienstverlening op onze Website aan te bieden en om uw gebruikservaring te verbeteren;
   4. om uw Persoonsgegevens te verwerken met als doel om een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid te creëren via onze sociale media kanalen; 
   5. om onze toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving na te kunnen leven; en
   6. om u op de hoogte te houden van gelijkwaardige diensten en aanbiedingen die voor u relevant zijn, wanneer u eerder in contact met ons bent geweest over een vacature. 
  3. de noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust indien sprake is van verwerking van Persoonsgegevens in de zin van Artikel 3f van deze Privacy Verklaring.

3. Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens en verwijdering

 1. Uw Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen:
  1. indien de Persoonsgegevens die u verstrekt via het contactformulier of via e-mail ertoe leiden dat we een samenwerking met u zullen aangaan, dan zullen uw Persoonsgegevens worden bewaard, zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst. Indien uw verzoek wordt beantwoord, en hieraan voor het overige geen verder gevolg wordt gegeven, dan zullen wij uw Persoonsgegevens maximaal na vier weken verwijderen en niet langer bewaren.
  2. indien uw Persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van uw sollicitatie, dan kunnen wij – indien wij zouden beslissen om geen samenwerking met u aan te gaan – uw Persoonsgegevens bijhouden voor een periode van vier weken om u eventueel alsnog te contacteren indien er een vacature vrijkomt. Met uw toestemming kunnen we uw Persoonsgegevens voor een periode van één jaar bewaren voor dit doeleinde. De reden hiervoor is dat uw specifieke profiel of kennis in de toekomst interessant blijft voor ABIOM in het kader van toekomstige vacatures.
  3. indien uw Persoonsgegevens worden gebruikt met het oog op het ondersteunen van onze Website, zullen deze Persoonsgegevens niet langer worden gebruikt dan zoals bepaald in de Cookie Verklaring (zie Artikel 8 van de Privacy Verklaring).
  4. indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zullen deze Persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan zoals bepaald wordt in, en in overeenstemming is met de desbetreffende toepasselijke wetgeving.  
 2. U heeft te allen tijde het recht om u bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en te verzoeken om uw Persoonsgegevens te verwijderen (zie Artikel 4.8 van deze Privacy Verklaring).
 3. Indien de rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens toestemming is, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken (zie Artikel 4.5 van deze Privacy Verklaring).

4. Uw rechten als Betrokkene

 1. Als Betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
  1. Het recht om uw Persoonsgegevens alsook bepaalde aanvullende informatie omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Privacy Verklaring in te zien en een kopie van uw Persoonsgegevens op te vragen;
  2. Het recht tot rectificatie van uw Persoonsgegevens;
  3. Het recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens;
  4. Het recht om uw Persoonsgegevens te laten overdragen;
  5. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van (bepaalde) Persoonsgeggevens;
  6. Het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken;
  7. Het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen;
  8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met Artikel 1 van deze Privacy Verklaring. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij niet in de mogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of indien wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan binnen één maand in kennis stellen.

5. Het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan derden

 1. Persoonlijke gegevens en contactgegevens: In het kader van uw verzoeken via het contactformulier of e-mail, een open sollicitatie of reactie op een vacature, kan het zijn dat uw Persoonsgegevens met uw toestemming worden doorgegeven aan een aan ons verbonden onderneming, bijvoorbeeld indien in het kader van een vacature uw profiel in aanmerking komt voor een vacature bij een verbonden onderneming. Onze verbonden ondernemingen zien vanzelfsprekend eveneens toe op een deugdelijke bescherming van uw Persoonsgegevens en respecteren daarbij eveneens de verplichtingen uit de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
 2. Gebruiksinformatie: Wij doen beroep op dienstverleners om de Website te ondersteunen en te beheren. In het kader van de ondersteuning en het beheer hebben deze dienstverleners mogelijk toegang tot uw Persoonsgegevens die worden opgeslagen op de servers van dergelijke dienstverleners of in bepaalde toepassingen, maar enkel en alleen indien dit nodig is om de Website te ondersteunen of te beheren.
 3. Persoonsgegevens die verzameld worden via sociale media kanalen: Deze Persoonsgegevens worden via plug-ins verstrekt aan de social media kanalen, op de wijze zoals neergelegd in Artikel 6 van deze Privacy Verklaring.
 4. Alle Persoonsgegevens: Wij zijn mogelijk genoodzaakt uw Persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

6. Sociale media

 1. Onze Website bevat de plug-ins van bepaalde sociale media kanalen waardoor Persoonsgegevens, zoals vermeld onder Artikel 2.3. e) van deze Privacy Verklaring, worden verwerkt en doorgezonden aan deze sociale media kanalen. Wij stellen dan ook, samen met de sociale media kanalen, het doel en de middelen vast van deze verwerking van Persoonsgegevens, die enkel en alleen bestaat uit het verzamelen en door middel van doorzending verstrekken van uw Persoonsgegevens aan deze sociale media kanalen. Voor de verwerking van Persoonsgegevens na de doorgifte, is uitsluitend het relevante sociale media kanaal verantwoordelijk.
 2. Wij maken op onze Website gebruik van de plug-ins van de volgende sociale media kanalen:
  1. Facebook: meer informatie over wat Facebook met uw Persoonsgegevens doet vindt u terug op https://www.facebook.com/about/privacy.
  2. LinkedIn: meer informatie over hoe LinkedIn uw Persoonsgegevens verwerkt vindt u terug op https://www.linkedin.com/legal/privacy-Verklaring.
  3. Twitter: meer informatie over hoe Twitter uw persoonsgegevens verwerkt vindt u terug op https://twitter.com/privacy
  4. Youtube: meer informatie over hoe YouTube omgaat met uw persoonsgegegevens vindt u terug op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

7.Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen buiten de EER

 1. De Persoonsgegevens die wij van u verwerken bij het gebruik van onze Website zullen niet worden doorgegeven naar een derde land buiten de EER zonder inachtneming van passende maatregelen om de doorgifte naar deze derde landen te beschermen.  
 2. Bij het gebruik van de plug-ins op onze Website, en voor wat betreft de verwerking die zal gebeuren door de desbetreffende sociale media kanalen, dient u zich ervan bewust te zijn dat uw Persoonsgegevens wel naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden doorgestuurd. Voor dergelijke verwerkingen kunnen wij niet verantwoordelijk worden geacht, aangezien wij de doeleinden van dergelijke verwerkingen niet bepalen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de privacy verklaringen van de social media kanalen gelinkt aan deze plug-ins, zoals  vermeld wordt in Artikel 6 van deze Privacy Verklaring. Let wel, de privacy verklaringen van de desbetreffende sociale media kanalen kunnen van tijd tot tijd veranderen.

8. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben adequate maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beveiligen. ABIOM voldoet aan alle eisen  van de ISO 27001 certificering.

9.Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze Cookie Verklaring: [Link Cookie Verklaring]. Via deze Cookieverklaring kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

10.Aanpassingen aan de Privacy Verklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Privacy Verklaring. De meest recente versie van de Privacy Verklaring kan altijd geconsulteerd worden op onze Website www.abiom.nl.